آدرس : تهران، شهرک آزمایش ، ابتدای خیابان اطاعتی
تلفن : 88255955-57
آدرس رايانامه : school drhashtroudi ir